Algemene Voorwaarden
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die door Leuke Stempels aan afnemers worden geleverd.
1.2 Deze voorwaarden maken als bestendig gebruikelijk beding deel uit van alle door Leuke Stempels gesloten overeenkomsten, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
1.3 Leuke Stempels acht zich niet gebonden aan algemene of bijzondere voorwaarden die de afnemer van toepassing heeft verklaard. Bedoelde voorwaarden worden hierbij van de hand gewezen onder verwijzing van de hier afgedrukte voorwaarden van Leuke Stempels.
1.4 Enige voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing voor zover dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Leuke Stempels zijn aanvaard. Bij strijdigheid prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

2. Prijzen en Betalingen
2.1 Alle op deze site genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Tenzij anders overeengekomen geschieden alle betalingen via vooruitbetaling door middel van een overschrijving op rekening van Leuke Stempels.
2.3 Bij vooruitbetaling worden de goederen verstuurd zodra het gehele aankoopbedrag op rekening van Leuke Stempels staat.
2.4 Het minimum bestelbedrag is € 10,00. Bestellingen beneden dit bedrag kunnen niet in behandeling worden genomen.
2.5 Afnemer verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat artikelen die niet op voorraad zijn bijbesteld moeten worden en dat dit geen reden kan zijn om de bestelling te weigeren of annuleren. Hiervan kan alleen worden afgeweken na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leuke Stempels.
2.6 Afnemer en Leuke Stempels komen nadrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het plaatsen van de bestelling.
2.7 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens. Bent u jonger dan 18, dan mag u alleen bestellen via Leuke Stempels met toestemming van een ouder of voogd(es). Leuke Stempels behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren, klanten te weigeren en te verwijderen uit haar klantendatabase, inhoud op deze site te wijzigen of te verwijderen, of om orders te annuleren.
2.8 Verkregen kortingscodes dienen door de afnemer zelf ingevoerd te worden in de winkelwagenomgeving in het daarvoor bestemde kortingscodeveld. Kortingscodes dienen geactiveerd te worden dmv het plusteken achter het kortingscodeveld. U kunt slechts 1 kortingscode per keer gebruiken. Achteraf kunnen geen kortingen verrekent en/of gerestitueerd worden.
2.9 Spaaracties zijn evenzo kortingscodes en kunnen derhalve niet verzilverd worden in combinatie met andere kortingsacties.

3. Verzending en transportrisico
3.1 De verzending van goederen geschiedt, indien niet schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen voor risico en kosten van de afnemer, op door Leuke Stempels te bepalen wijze.
3.2 Leuke Stempels is tot deellevering gerechtigd. Iedere deellevering geldt als afzonderlijke levering.
3.3 Afnemer is verplicht de geleverde order onmiddellijk bij levering op manco’s te controleren en eventuele manco`s binnen 24 uur te melden bij Leuke Stempels.
3.4 Verzendkosten binnen Nederland:
Voor brievenbusbestellingen wordt € 4,75 aan verzendkosten gerekend.
Voor pakketpost brengen wij € 7,50 in rekening.
3.4.1 Verzekerd verzenden binnen Nederland:
Wil je je bestelling liever verzekerd verzenden zodat het beschermd is tegen schade, vermissing etc. dan kun je hiervoor kiezen in de winkelwagenomgeving.
Hiervoor rekenen wij € 9,50 voor verzekerd verzenden.
Je geeft altijd in de winkelwagenomgeving in het veld: "versturen binnen" aan of je verzekerd wilt laten verzenden.
3.5 Verzendkosten Europa en de rest van de wereld:
Voor buitenlandse bestellingen ( Europa en de rest van de wereld) gelden andere tarieven:

Duitsland en België:
Per 1 januari 2020 mogen producten niet meer als enveloppenpost verzonden worden bij PostNL.
Hierdoor zijn wij genoodzaakt om alle orders als pakketpost te verzenden.
Voor pakketpost berekenen wij €10,50 verzendkosten.

Verenigd Koninkrijk en Europa1:
Alle orders zullen als pakketpost worden verzonden op basis van de geldende PostNL-tarieven van dat moment.
Deze kosten worden automatisch berekend door het programma en zijn direct in je winkelwagen terug te vinden.

De rest van de wereld:
Hiervoor berekenen wij de geldende verzendtarieven van het moment van bestellen, deze worden automatisch berekend door het bestelsysteem.

4. Levertijden
4.1 Na betaling worden de goederen indien op voorraad zo spoedig mogelijk doch binnen 7 werkdagen verstuurd.
4.2 Indien goederen niet op voorraad zijn worden deze verstuurd zodra ze bij ons binnen zijn. Je krijgt hiervan per e-mail een bericht (indien e-mailadres bekend is).
4.3 De termijn welke uit de levertijd voortvloeit strekt er niet toe om Leuke Stempels in verzuim te doen zijn. Overschrijding van de levertijd, binnen redelijke grenzen door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer geen recht ontvangst van de goederen te weigeren noch een vergoeding van Leuke Stempels te eisen.

5. Retourneren
5.1 Goederen kunnen binnen 14 dagen na levering retour worden gezonden, er dient wel eerst contact tussen afnemer en Leuke Stempels te zijn geweest over de reden van retour zenden. Dit geldt echter niet voor boeken en tijdschriften, deze kunnen niet worden geretourneerd. Dit valt buiten de wet kopen op afstand.
5.2 Verzendkosten voor retournering zijn voor rekening van de afnemer, tenzij anders overeengekomen.
5.3 Wanneer er door Leuke Stempels verkeerde producten zijn verzonden, worden de retourneringskosten door Leuke Stempels vergoed mits er vooraf telefonisch of via mail contact is geweest tussen de afnemer en Leuke Stempels.
5.4 Bij retournering dienen de goederen zich in onberispelijke, ongebruikte staat en in de originele verpakking te bevinden.
5.5 Na retournering wordt de volledige aankoopprijs van de goederen binnen 14 dagen op de door de afnemer opgegeven bank- of girorekening bijgeschreven.
5.6 Retournering is altijd op risico van de afnemer. Verlies en beschadiging zijn niet voor risico van Leuke Stempels.

6. Copyright
6.1 Alle inhoud op deze site, zoals tekstlogos, knoppen, iconen en software, is de eigendom van Leuke Stempels of diens leveranciers en zijn beschermd bij Nederlands recht en Internationaal recht. De verzameling van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van Leuke Stempels en beschermd door het Nederlands en Internationaal copyright recht.

7. Toepasselijk recht en geschillen
7.1 De overeenkomsten tussen Leuke Stempels en haar afnemers worden beheerst door Nederlands recht.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2023 Leuke Stempels | sitemap | rss